2016

Foredragsholdere Droner i Stormen, 2016

Amund Drønen Ringdal er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han er utdannet havbruksingeniør ved Universitetet i Bergen, har hatt sommerjobber innen både fiske og oppdrett – og han har, blant mange andre verv og jobber, vært nestleder i «Kysten inn i EU».

Amund Drønen Ringdal har også vært rådgiver i Høyres næringsfraksjon på Stortinget og prosjektleder for samfunnskontakt i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Han har vært rådgiver både i Norges Rederiforbund og hos Gambit Hill & Knowlton. Han satt i kommunestyret i Austevoll og var nestleder i Unge Høyre i perioden 2002-2004.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A) er leder av Stortingets delegasjon for arktisk samarbeid og Den internasjonale arktiske parlamentarikerkomiteen, og første nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Rune Storvold er seniorforsker ved avdeling for jordobservasjon og leder av RPAS forskningsgruppen i Norut. Han er førsteamanuensis II ved institutt for teknisk kyberteknikk ved NTNUI og leder for det nyopprettede Arktisk Senter for Ubemannede Fly (ASUF). Han har bakgrunn i optiukk og atmosfæriske fysikk fra Universitetet i Bergen (MS) og University of Alaska Fairbanks (PhD). Han begynte ved Norut i 2003. I 2005 etablerte han forskningsgruppen på ubemannede fly. RPAS forskningsgruppen involverer i dag 7 forskningsårsverk og et ingeniørårsverk i forskning og utvikling på ubemannede fly, sensorsystemer og tjenester. Han har co-ledervervet i arktisk Råds AMAP Ekspert Gruppe på RPAS som jobber for økt tilgang til det Arktis luftrom for vitenskapelig datainnsamling og beredskap. Han har vært styremedlem i UAS Norway siden oppstarten i 2008.

Knut Torbjørn Moe har ledet en rekke større sikkerhetsrelaterte drone-prosjekter i Canada, Sør-Afrika, Oman, Holland, USA og Norden for kunder som ulike lands luftforsvar, nasjonale politienheter, Statoil og politi. Prosjektene har involvert quadcopter og fixedwing plattfomer, 3G/4G kryptert datasamband, og system for sanntids etterretning og analyse. Han har jobbet for flere RPAS produsenter i Europa, og jobber nå for Squarehead Technology i Oslo. Squarehead jobber med sikring av installasjoner mot uønsket RPAS-trafikk.

Knut sitter også i styret for UAS Norway, bransjeorganisasjonen for kommersiell bruk av droner i Norge, med særlig ansvar for operasjonssikkerhet.

Knut foredrar ofte i inn- og utland innenfor temaer som RPAS sikkerhet, risikoanalyse, bakkesikkerhet i forbindelse med uønskede droneoperasjoner og forretningsutvikling i bransjen.

Kontreadmiral Ketil Olsen er uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1985, Forsvarets stabsskole i 2001, Forsvarets Høgskole i 2003 og Royal College of Defence Studies i London i 2013. Foruten lang tjenesteerfaring om bord, bl.a. som skvadronsjef på 26. mtb skvadron har han tjenestegjort ved Forsvarets Operative hovedkvarter i Stavanger, på Sjøforsvarets skolesenter i Bergen, flere stillinger ved stab i Sjøforsvaret og i felles stillinger i Forsvarsstaben og i Forsvarsdepartementet. Han har også tjenestegjort ved NATOs strategiske hovedkvarter i SHAPE i Belgia og i en periode i Irak.

I dag er Olsen sjef for Organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben med hovedoppgave å støtte forsvarssjefen i den daglige driften og etatsstyringen av Forsvaret med spesielt ansvar for intern effektivisering og kontinuerlig forbedring. Avdelingen har også ansvaret for koordineringen av etatens bidrag i strukturutvikling samt monitorering, koordinering, oppfølging og gjennomføring av politisk vedtatte investeringer i materiell og eiendom, bygg og anlegg. Videre er avdelingen ansvarlig for koordineringen av Forsvarets internasjonale relasjoner, herunder oppfølging mot fremmede lands militære representanter (forsvarsattachéer) i Norge. Avdelingen er også i ferd med å etablere en IKT styringsenhet i etatsledelsen.

Rune Larsen er founder, Partner & Director at Blue Ocean Robotics. M.Sc. (Computer Science & Robotics) & MBA. Rune Larsen, age 51, has 23 years of action in management of technology development,
commercial & institutional network building and deep experience with industrial automation and robotics in various different arenas.

After finishing his technical university education Rune was engaged in development
projects in the shipbuilding industry. Where he took the role as co-founder (1996) and CEO for the software and robot developing engineering company AMROSE A/S.  In(2002-2006) Rune initiated and headed RoboCluster, the danish national network/cluster for robotics. In (2006-2010) Rune is CEO of Scape Technologies, the market leading bin-picking technology (robots for industrial part feeding). In (2010-2012) Rune heads the business development in DTI, Robot Technology towards a higher commercial revenue and focus on product development and product commercialization.

Today Rune heads product development in Blue Ocean Robotics.

Odd-Roger Enoksen er administrerende direktør Andøya Space Center. Tidligere Olje- og Energiminister. Tidligere Kommunal- og Regionalminister. Stortingsrepresentant 1993 – 2005.

Bror Myrvang er tidligere oberst i Luftforsvaret og arbeider nå som prosjektleder i Bodø kommunes nærings- og utviklingsavdeling. Han daglige ansvarsområde er Bodø som sikkerhets- og beredskapshovedstad.  Brors første befatning med droner kom under militære øvelser på nitti-tallet. Nå er han mest opptatt av at droner som et innovasjonstema, både for offentlige tjenester og næringslivet.

Odd Emil Ingebrigtsen har bred bakgrunn fra politikk og næringsliv både lokalt og nasjonalt, blant annet som Generalsekretær i Unge Høyres Landsforbund, stortings- og ordførerkandidat for Høyre.

Han har sittet som bystyrerepresentant i 24 år i Bodø Bystyre. Han har drevet egen næringsvirksomhet innen bokhandel, kunstgalleri, nasjonal kjede-utvikling, prosjektutvikling innen næringseiendom.

Odd Emil Ingebrigtsen var administrerende direktør i Bodø Boligbyggelag i 5 år før han begynte som direktør i BRUS 1.9.2013.